Projekt z Európskeho sociálneho fondu

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov o. z., Bratislava (SZPB, o. z.) realizuje dopytovo-orientovaný projekt Zlepšovanie kompetencií žiakov v oblasti ľudských práv a hodnôt prostredníctvom mimoškolskej edukačnej činnosti, s podporou odborného partnera projektu-Vzdelávacie centrum Múzea SNP v Banskej Bystrici.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk / www.minedu.gov.sk / www.szpb.sk

Hlavným cieľom projektu je:

 • Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov, vrátane žiakov so ŠVVP pre školu a následnej prácu a život.
 • Zlepšiť študijné výsledky a kompetencie žiakov prostredníctvom profesijného rozvoja učiteľov.

Úlohou projektu je nadviazať kontakt s mládežou, ktorá je citlivá na prijímanie akýchkoľvek informácií nielen o dejinách, ale aj o súčasnosti Slovenska. Dôraz je kladený na správne pochopenie korektných dejinných udalostí tak, aby boli žiaci vedení k pochopeniu historickej a priestorovej orientácie, príčin a dôsledkov historických udalostí, premien v krajine podmienených človekom a pod.

Aktivity projektu

Hlavná aktivita 09/2020 – 01/2022

Moderný učiteľ v kontexte podpory zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

1. Podaktivita 09/2020 – 01/2022

Koordinácia projektu

Zdôvodnenie 1. podaktivity: Zabezpečiť činnosti riadenia/koordinácie projektu vo vzťahu k projektu

2. Podaktivita 09/2020 – 01/2022

Zážitkové vzdelávanie na zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Zdôvodnenie 2. podaktivity: Témy dejín Slovenska s prepojením na súčasné aktuálne multikultúrne prostredie, intoleranciu, rasovú diskrimináciu, poznanie jej koreňov, prejavov necitlivosti a pod. v kontexte so zážitkovým vyučovaním majú silný potenciál žiakov zasiahnuť. Metódy vzdelávania sú nastavené tak, aby boli ciele dosahované najmä na základe vlastnej práce žiakov, pričom dôraz sa kladie na riešenie problémov s následným pozitívnym dopadom na školskú úspešnosť.

Odborní garanti:

PaedDr. Tomková Ľubica – odborný garant pre žiakov ZŠ

PhDr. Jana Odrobiňáková – odborný garant pre žiakov SŠ

Lektori:

Mgr. Lucia Sotáková, PhD.

Bc. Jakub Mičev

PhDr. Marcela Václavková Konrádová

Cieľová skupina:

100 žiakov základných škôl a stredných škôl

Harmonogram realizácie podaktivity

 1. Tvorba troch vzdelávacích programov 09/2020 – 12/2020
 2. Realizácia vzdelávania 01/2021 – 06/2021; 09/2021 – 12/2021
 3. Mediálny zážitkový tréning pre žiakov ZŠ – Naučme sa robiť seriózne videá 
 4. Čitateľský zážitkový tréning pre žiakov ZŠ – Moderní novinári 
 5. Lektorský zážitkový tréning pre žiakov SŠ – Staň sa dobrým lektorom
 6. Tvorba výstavy Ľudia v pohybe 09/2021 – 12/2021
 7. Tvorba lektorského textu k výstave 09/2021-12/2021
 8. Exkurzia žiakov SŠ do Múzea holokaustu v Seredi 12/2021
 9. Žiacka konferencia 01/2022 – ukončenie projektu

Fotogaléria z realizácie aktivity

Vytvorené vzdelávacie programy

3. Podaktivita 09/2020 – 01/2022

Moderné vzdelávanie učiteľov na zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Zdôvodnenie 3. podaktivity: Súčasný učiteľ si pri učení žiakov veľakrát uvedomuje svoje limity a často sa snaží nájsť najvhodnejšie formy a metódy, ako efektívne učiť a naučiť. Výsledkom vzdelávania tejto nenahraditeľnej cieľovej skupiny – učitelia, by mala byť zdravá kooperácia učiteľa so žiakom ako významný motivačný rozmer pre nadobúdanie žiakových vedomostí, zručností a kompetencií.

Odborný garant:

PhDr. Jana Odrobiňáková

Lektori:

Mgr. Viera Kováčová

Mgr. Lucia Sotáková, PhD.

PaedDr. Miroslava Košťálová

Cieľová skupina:

20 učiteľov

Harmonogram realizácie podaktivity

 1. Tvorba troch vzdelávacieho programu Moderný učiteľ 09/2020 – 12/2020
 2. Realizácia prezenčného vzdelávania 01/2021 – 05/2021
 3. Dištančné vzdelávanie učiteľov 06/2021 – 08/2021
 4. Metodické materiály v podobe power pointových prezentácií 06/2021 – 08/2021
 5. Tvorba výstavy Ľudia v pohybe 09/2021 – 12/2021
 6. Tvorba lektorského textu k výstave 09/2021-12/2021
 7. Žiacka konferencia 01/2022 – ukončenie projektu

Fotogaléria z realizácie aktivity

Lektorský text k výstave Ľudia v pohybe TU

Putovná výstava Ľudia v pohybe

 1. Úvod
 2. Novodobé sťahovanie národov
 3. Nepriateľ štátu
 4. Cez hranicu neprejdeš
 5. Opona padla
 6. Utečenci včera a dnes

Záznam zo záverečnej žiackej konferencie TU

Časopis