Poslanie a história SZPB

POSLANIE A CIELE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

(Vyňatok zo Stanov SZPB)

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.

Poslaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je:

 1. Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním (ďalej len SNP), v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.
 2. Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov.
 3. Dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná.
 4. Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, najmä pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov, seminárov a besied pre mladú generáciu a pamätných dní SNP, oslobodenia vlasti v jednotlivých regiónoch a bojov na Dukle.
 5. Iniciovať u orgánov štátnej správy a samosprávy ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Nepripustiť rušenie a odstraňovanie symbolov, búst a sôch hrdinov národno-oslobodzovacieho boja.
 6. Nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami doma i v zahraničí.
 7. Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
 8. Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov odboja v druhej svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona č.255/1946 Zb.

História Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Začiatkom roku 1945 bola obnovená činnosť Československej obce legionárskej, združujúca dve združenia, ktoré boli jej samostatnými zložkami:

 1. Združenie zahraničných vojakov
 2. Združenie prvého odboja

Apríl 1945 – bol vytvorený „prípravný výbor“ organizácie Zväzu slovenských partizánov. I. zjazd sa konal 3. a 5. 8. 1946 v Bratislave v Redute.
Máj 1945 – v Bratislave bol založený Zväz protifašistických politických väzňov a ilegálnych pracovníkov.
6. a 7. apríl 1946 – uskutočnil sa prvý celoslovenský zjazd organizácie Zväzu vojakov Slovenského národného povstania. Zväz sa začal postupne ustanovovať v 2. polroku 1945, keď vznikali tzv. miestne združenia (pobočky).
1. marca 1948 – na konferencii zástupcov všetkých odbojových organizácií na Slovensku bolo vytvorené Ústredie odbojových zväzov, ktoré malo za úlohu pripraviť zlúčenie všetkých odbojových zväzov na Slovensku.
27. až 29. augusta 1948 sa konali samostatné zjazdy Zväzu vojakov Slovenského národného povstania, Zväzu slovenských partizánov, Zväzu protifašistických politických väzňov a ilegálnych pracovníkov a Čs. obce legionárskej, ktoré na spoločnom ustanovujúcom rokovaní dňa 29. 8. 1948 prehodnotili a schválili návrh na ich zlúčenie do jednej organizácie a prijali názov Zväz ľudových protifašistických bojovníkov.
17. a 18. novembra 1951 – sa uskutočnila zlučovacia konferencia Zväzu bojovníkov za slobodu (SBS), ktorý združoval účastníkov národno-oslobodzovacieho a protifašistického odboja I. a II. svetovej vojny v Čechách a Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov (SĽUB), ktorý združoval obdobne účastníkov na Slovensku. Na konferencii, ktorá prijala jednotný názov Zväz protifašistických bojovníkov (SPB), sa zúčastnilo vyše 200 delegátov.
1. januára 1969 sa vtedajšia Československá socialistická republika (ČSSR) federalizuje a vznikajú dve samostatné republiky s národnými vládami Česká socialistická republika (ČSR) a Slovenská socialistická republika (SSR).
19. a 20. februára 1969 – sa v Bratislave konal ustanovujúci zjazd organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).
25. a 26. marca 1969 – sa v Prahe konal ustanovujúci zjazd organizácie Českého zväzu protifašistických bojovníkov (ČSPB).
27. a 28. marca 1969 – sa v Prahe konal IV. celoštátny zjazd SPB, ktorý bol zároveň ustanovujúcim kongresom organizácie Československého zväzu protifašistických bojovníkov (ČSSPB).
26. október 1990 – sa Český zväz protifašistických bojovníkov (ČSPB), ako reprezentant odbojárov Českej republiky s dovtedy existujúcim federálnym Československým zväzom protifašistických bojovníkov, vracia k svojmu názvu z roku 1948 Český zväz bojovníkov za slobodu (ČSBS).
10. február 1992 – sa z Českého zväzu bojovníkov za slobodu, ako samostatné občianske združenie, oddeľuje jedna z jeho zakladajúcich organizácii – Československá obec legionárska (ČsOL), ktorá do tej doby pôsobila v rámci ČSBS. V rámci ČSBS však naďalej pôsobia príslušníci Československej armády pôsobiaci v rokoch 1939 – 1945 v zahraničí v Združení zahraničných vojakov.

Historické odbojové skupiny SZPB

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov združuje v jednotnej organizácii tieto Historické odbojové skupiny:

 1. HOSK 1. československej armády na Slovensku v SNP
 2. HOSk partizánov SNP a v zahraničí
 3. HOSk letcov, bojovníkov v SNP a v zahraničí
 4. HOSk vojakov zahraničných a spojeneckých armád
 5. HOSk väzňov nacistických zajateckých a koncentračných táborov