Ústredná rada SZPB

Por. čísloTitul, priezvisko, meno
adresa bydliska
Telefón/
mobil
Zástupca
1.Ing. BLAHA Benjamín
067 83  Kamienka 139
0917 945 429Humenné
2.JUDr. BALÁŽ Štefan
Sídlisko Rimava 11/34
979 01  Rimavská Sobota
0905 848 870Rimavská Sobota
3.BULKO  Jaroslav
Hurbanova 1/6
965 01  Žiar n/Hronom
0905 784 363Žiar nad Hronom
4.RSDr. CEROVSKÝ Jozef
Kuzmányho 10
984 01  Lučenec
0904 880 825Lučenec
5.MUDr.  ČOMBOR Igor, PhD.
Makovického 1626/14
034 01  Ružomberok
0905 535 242Ružomberok
6.Ing. ČORBA Jozef
Prostějovská 113
080 01  Prešov
0905 799 096Prešov
7.RSDr.  DROTÁR  Juraj
ul. Hlinská 9
010 01  Žilina
0904 576 204Žilina
8.Ing. DUBEŇ Ľubomír
Vojenská 352
900 41  Rovinka
0918 908 042HOSk letcov
bojovníkov
v SNP a zahraničí
9.Dr. Ing. FECKO Artem
Toplianska 4
085 01  Bardejov
0905 904 093Bardejov
10.Mgr. GERGEĽOVÁ Monika
Mieru 5
044 14  Čaňa
0915 968 041Košice
11.RSDr. HAMAR Ján
M.R.Štefánika 51
934 01  Levice
0902 838 575Levice
12.RSDr. HAVEL Jozef
951 17  Cabaj Čápor 1206
0907 706 252Nitra
13.JUDr. CHUDÍK Ján, CSc.
Ožvoldíkova 11
841 02  Bratislava
HOSk vojakov
zahraničných a
spojeneckých armád
14.Ing. JANSKÝ  Jozef
925 31  Gáň 231
0905 527 533Galanta
15.Ing. KOPKO  Michal
Partizánska 3266/4
058 01  Poprad
0903 990 106Poprad
16.RSDr. KRIŠTOFÍK Kamil
J. Hašku 21
915 01  Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
17.PhDr. KRNO Martin
Holubyho 1
811 03  Bratislava
0905 333 482Bratislava
18.Ing. KULIK Dušan
Horný Šianec 11
911 01  Trenčín
0905 205 417Trenčín
19.Ing. KUNA Karol
Fándlyho 14
811 03  Bratislava
0903 437 845HOSk partizánov
v SNP a zahraničí
20.Ing. LACKO Norbert
Brezová 14
900 24  Veľký Biel
0902 964 009Rožňava
21.LIBA Mirko
Wurmova 7
040 23  Košice
0911 471 017HOSk 1.ČSA
22.Doc.PhDr.RSDr. LONGAUER Viliam, CSc.
Plánky 1672/43
943 57  Bratislava
0911 716 451Tajomník ÚR SZPB
23.Ing. MARTINKO Ján
Brezová 488/6
031 04  Liptovský Mikuláš – Podbreziny
0907 106 174Liptovský Mikuláš
24.MARUNIČ Jozef
Štefánikova 14
943 01  Štúrovo
0902 094 234Nové Zámky
25.Anna Beňová0904 494 221Stará Ľubovňa
26.MISALOVÁ Zdenka
Novomeského 1210/64
905 01  Senica
Senica
27.PhDr. NÁHLIK Miroslav
Slnečná 8
962 37  Kováčová
0911 330 533Zvolen
28.JUDr. NOSKO Ivan
Sietná 1067
092 03  Vrbové
0905 575 796Piešťany
29.NOVOTNÝ Jozef
Iliašovská 30
053 33  Smižany
Spišská Nová Ves
30.Ing. PACEK Ján
Pri ihrisku 5
976 96  Medzibrod
0905 862 753Banská Bystrica
31.Ing. PETER Michal
094 31  Petrovce
0903 215 797Vranov nad Topľou
32.
JUDr. PETRÁŠ Jozef
29. augusta 13
038 52  Sučany
0911 832 645Martin
33.RSDr. PETRÁŠ Jozef
G. Dusíka 58
917 00  Trnava
0903 820 069Trnava
34.Ing. PETRÍK Pavel
Zakvášov 1518
017 01  Považská Bystrica
Považská Bystrica
35.Ing. PREGA Miroslav
M. Rázusa 1
071 01  Michalovce
0911 351 050Michalovce
36.Ing. SEČKÁR  Pavol, PhD.
Partizánska cesta 46
974 01  Banská Bystrica
0903 227 044predseda SZPB
37.ŠMIGA Vladimír
kpt. Nálepku 460/64
068 01  Medzilaborce
0908 033 582Medzilaborce
38.ŠULEJ Ján
Clementisova 753
976 69  Pohorelá
0905 517 903Brezno
39.Ing. UHRÍK  Ján
Puškinova 33
091 01  Stropkov
0904 920 437Svidník
40.URBAN  Milan
Svätoplukova 9
075 01  Trebišov
0905 398 693Trebišov
41.Bc. ŽIAK Ján
Š. Králika 7/13
971 01  Prievidza
Prievidza