Verejné obstarávania

Verejné obstarávanie SZPB

Výzva na predloženie cenovej ponuky na multifunkčné zariadeniana stiahnutie

Zmluva na dodanie multifunkčného zariadeniana stiahnutie (zverejnené 11.2. 2019)

Objednávka na dodanie multifunkčného zariadeniana stiahnutie (zverejnené 14.2. 2019)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na notebookyna stiahnutie

Zmluva na dodanie tovaru – notebookyna stiahnutie (zverejnené 11.2. 2019)

Objednávka na dodávku notebookovna stiahnutie (zverejnené 14.2. 2019)

Zmluva o dielo – „Rekonštrukcia historickej budovy sídla občianskeho združenia SZPB“ na stiahnutie

Opakovaná výzva Modernizácia a oprava budovy registratúrneho strediska RS na stiahnutie

Zmluva o dielo – „Modernizácia a oprava budovy registratúrneho strediska prislúchajúcemu k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“ – na stiahnutie

Výkaz výmer uchádzačom k výzve na modernizáciu a opravu registratúrneho strediskana stiahnutie

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnostina stiahnutie