ÚR SZPB na svojom dnešnom zasadaní potvrdila odmietavé stanovisko Zväzu k presunu zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k Múzeu SNP z rezortu kultúry na rezort obrany. Zároveň vyzvala na dôsledné odpolitizovanie tejto témy. Múzeum SNP nesmie byť predmetom politického boja, ani mocenských chúťok. Za kľúčovú považuje ÚR SZPB skutočnosť, že Múzeum SNP nie je a nikdy nebolo koncipované ako vojenské múzeum. Dôvodom je fakt, že Slovenské národného povstanie a najmä protifašistický odboj nebol výlučne vojenskou záležitosťou.

Samotné Povstanie pripravovalo politické, teda civilné vedenie, reprezentované Slovenskou národnou radou, exilová politická reprezentácia, verejné inštitúcie ako rozhlas či národná banka a napokon aj väčšina partizánov pochádzala z radov civilného obyvateľstva. Múzeum SNP vedecky skúma a mapuje všetky aspekty obdobia tzv. Slovenského štátu, nielen jeho armádu. Patrí sem domáca politika, priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, kultúra, školstvo, verejná správa, zahraničná politika, životný štýl, národnostné otázky, činnosť ÚŠB, prenasledovanie politických odporcov, holokaust. To všetko je civilná a nie vojenská história. ÚR SZPB nemôže súhlasiť s tým, aby sa z Múzea SNP ako samostatnej, ústrednej, celonárodnej inštitúcie stala regionálna pobočka rozpočtovej organizácie ministerstva obrany. Súčasné postavenie Múzea SNP totiž symbolizuje význam Povstania pre náš národ. Zároveň nás znepokojuje, že s navrhovaným presunom nevyjadrili súhlas žiadni odborníci z oblasti múzejníctva, ani historici. Naopak, väčšina sa verejne stavia proti. ÚR SZPB preto navrhuje, aby sa celá záležitosť vrátila na začiatok, aby rozhodovaniu predchádzala kritická analýza doterajšieho fungovania Múzea SNP a jeho pracovníkov, vrátane vedenia, a aby o budúcnosti múzea rozhodovali odborníci. Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie sa nesmú stať dôvodom pre politické šarvátky, ale musia zostať vzorom a kľúčovým symbolom modernej slovenskej štátnosti a vyjadrením národnej súdržnosti.

ÚR SZPB dôrazne trvá na tom aby Múzeum SNP zostalo v zriaďovacej pôsobnosti MK SR aj z dôvodu významu a postavenia mesta Banská Bystrica ako sídla a srdca Povstania proti nemeckému nacizmu a domácemu fašizmu.