Uznesenie 6. zasadania Ústrednej rady SZPB

konanej 30. júna 2021

I. Schvaľuje:

1. Správu o plnení rozpočtu SZPB za rok 2020

2. Internú Smernicu č. 2 o verejnom obstarávaní

3. Rozpočet SZPB na rok 2021

4. Rozdelenie príspevku MV SR v pomere 70% pre oblastné organizácie a 30% pre ÚR

5. Stanovisko SZPB, v ktorom je vyjadrená podpora zachovania zriaďovateľa Múzea SNP
     v Banskej Bystrici

6. List predsedu SZPB predsedovi Vlády SR zaslaný aj predsedovi NR SR

II. Potvrdzuje:

Annu Beňovú (OblV Stará Ľubovňa) za člena ÚR SZPB

III. Berie na vedomie:

1. Priebežnú kontrolu plnenia uznesení XVII. zjazdu oblastnými organizáciami

2. Kontrolu plnenia uznesení Predsedníctva a Ústrednej rady SZPB a Pokynov predsedu
    SZPB s pripomienkami

3. Správu o činnosti P ÚR a ÚR SZPB

4. Stanovisko Ústrednej revíznej komisie k rozpočtu SZPB za rok 2020

5. Žiadosť I. Čombora o uvoľnenie z funkcie podpredsedu SZPB

6. Informáciu o stave hospodárenia SZPB za obdobie 1 – 5/2021

7. Informáciu o obnove Zmluvy medzi Smer-SD a SZPB a Informáciu o podpísaní Zmluvy
   medzi Hlas-SD a SZPB

8. Informáciu o návšteve ÚR SZPB veľvyslanca Kazašskej republiky Romana Vasilenka a
    Informáciu o návšteve ÚR SZPB veľvyslanca RF Igora Bratčikova

9. Informáciu o oslavách 77. výročia SNP, sprievodné akcie a delegovanie členov P ÚR a ÚR
    SZPB. Na oslavách SNP vystúpia v Banskej Bystrici J. Pacek a v Bratislave M. Krno.

IV. Ukladá:

A. Ekonomickému oddeleniu

1. Dopracovať Smernicu č. 1 o cestovných náhradách pri používaní súkromných motorových
    vozidiel                                                                         T: 30.8.2021

                                                                                           Z: vedúca ekonomického oddelenia

B. Oblastným výborom SZPB

1. Dodržať termíny nahlásenia odberu a objednania členských známok na rok 2022, Ročenky odbojára a príspevkov do Bojovníka                                 T: 15.7.2021

                                                                                           Z: predsedovia OblV SZPB

V Bratislave 30.6.2021                         

                                                                   Ing. Pavol Sečkár, PhD.

                                                                         predseda SZPB